Kurser

INSTITUT FOR SIKKERHED Tilbyder kurser indenfor

Vores kurser kommer hele vejen rundt ved brug af SIKK-metoden, som indeholder essentielle emner i arbejdet med konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn.

Med kurserne får medarbejderne præsenteret en samarbejdsstruktur og rollefordeling, der definerer opgaven og skaber klare roller, med et fælles sprog og ensartede strategier i mødet med borgeren.

Vi arbejder ud fra tre overordnede strategier, som gør det nemt og overskueligt for medarbejderne, når de står i en situation, hvor de skal forebygge eller håndtere en konflikt og hurtigt skal finde en løsning og tilgang at arbejde ud fra.

 • Hvad er det, vi MÅ;
 • Hvad er det, vi KAN;
 • Hvornår er det, vi SKAL;

omhandler de juridiske aspekter i forhold til gældende lovgivning og retningslinjer, som medarbejderen arbejder under og efter.

I nødsituationer vedrører det oftest straffelovens bestemmelser omkring nødværge og nødret.

Under målområdets specifikke lovgivning handler det om at følge mindstemiddelsprincippet: at pædagogisk bistand og omsorg går forud for fysisk indgriben, og at anvendelse af magt er absolut sidste udvej.

KAN omhandler, hvilke kompetencer og ressourcer den enkelte medarbejder eller teamet har eller har brug for, for trygt og sikkert at kunne hjælpe borgeren.

Disse overvejelser skal medarbejderen eller teamet havde klarhed over, inden de igangsætter arbejdet med borgeren.

På den måde kan medarbejderen eller teamet fra starten føle tryghed og sikkerhed i opgaven samt opnå tryghed og trivsel for borgeren.

SKAL omhandler, om man er klædt på til opgaven og er klar til hjælpe borgeren bedst muligt.

Det drejer sig om, om medarbejderen eller teamet har overvejet alle mulige løsninger, så opgaven bliver løst med god pædagogisk bistand og omsorg og efter f.eks. proportionalitets-princippet og mindstemiddels-princippet.

UDARBEJDELSE OG SAMMENSÆTNING AF ET KURSUS

Et kursus i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn kan sammensættes af både teoretiske og praktiske emner. Kombinationen af disse gør kurset praksisnært og sikrer, at medarbejderen føler sig klædt på til at anvende det tillærte i sit efterfølgende arbejde.

Hos Institut for Sikkerhed hjælper vi jer i et forløb, der opdeles i før, under og efter.

FØR
Al relevant viden omkring jeres behov indsamles i forhold til at kunne tilrettelægge et kursus, der passer konkret til netop jer og jeres arbejdsplads.

UNDER
Kurset afholdes af vores kompetente og erfarne undervisere.

EFTER
Vi følger op på det afholdte kursus og finder sammen en løsning på at få de tillærte kompetencer fra kurset implementeret, forankret og vedligeholdt.

De forskellige emner er beskrevet herunder. Kontakt os for en uforpligtende snak. Så kan vi udarbejde et programforslag med en mere detaljeret forklaring, der skræddersys til netop jeres behov og ønsker.

KONFLIKTFOREBYGGELSe

KURSER OG KOMPETENCEUDVIKLING

RELATIONENS BETYDNING

Anerkendelse af relationens betydning er central i forebyggelsen af konflikter. Relationen og kemien mellem medarbejder og borger i den aktuelle situation har betydning for, hvordan situationen kan løses bedst muligt.

Læs mere

SAMARBEJDSSTRUKTUR OG ROLLEFORDELING

En fælles tilgang og metode, der er med til at skabe en fælles kultur og sprog samt grobund for et godt samarbejde i arbejdet med konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn i mødet med borgeren.

Læs mere

KOMMUNIKATION

Kommunikation er vigtigt i mødet med borgeren. Der er fokus på både verbal og nonverbal kommunikation. Medarbejdergruppen får et fælles sprog og kultur omkring kommunikation med borgeren.

Læs mere

LOW AROUSAL

Low arousal er en ikkevoldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang til mennesker i affekt. Nøgleord er at bevare roen og udvise tryghed over for borgeren

Læs mere

DEESKALERING

Her sættes det i fokus, at medarbejdernes opgave er at hjælpe borgeren med at falde i arousal og affekt, at genvinde selvkontrol og tryghed og at være i god trivsel.

Læs mere

RISIKOVURDERING

For at kunne forebygge, forudse og undgå konflikter er det vigtigt, at medarbejderne kan risikovurdere og observere objektivt og systematisk.

Læs mere

MESTRINGSSKEMAET

Det, vi fokuserer på, bliver der mere af. Mestringsskemaet skaber et fokus på tryghed, trivsel, ressourcer og inddragelse af borgeren. (det må du lige forklare lidt mere om)

Læs mere

RISIKOANALYSE

Risikoanalysen giver medarbejderne mulighed for at forudse, hvornår selvskadende adfærd, aggression eller voldelig adfærd kan forekomme.

Læs mere

TRYGHEDSPROFIL

En risikoanalyse og profilering af borgeren skaber et fælles fundament med ensartede strategier, en fast struktur og en afstemt tilgang til borgeren.

Læs mere

Juridiske Aspekter

En uddybelse af de retningslinjer og den gældende lovgivning, som medarbejderne skal forholde sig til, når de er på arbejde.

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING

KURSER OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHEDSTRÆNING

Består af fysisk træning og praktiske øvelser, der på tryg og sikker vis klæder medarbejderne på ud fra en etisk, omsorgsfuld og praksisnær tilgang til borgeren. Træningen tager hensyn til gældende lovgivning og tilpasses til jeres organisation og arbejdsplads.

Læs mere

SKÅNSOM NØDVÆRGE

Tryghedstræning ved skånsomme frigørelsesteknikker med en etisk og omsorgsfuld tilgang til borgeren, der griber fat i medarbejderen, ud fra de forskellige arousalniveauer. Teknikkerne er med mindst mulig modstand, har fokus på at trække sig i mødet med aggression og er uden smertepåvirkning.

Læs mere

ALARMSITUATIONER

Hvordan medarbejderne passer på sig selv, deres kollegaer og borgeren i en opkørt konflikt eller alarmsituation. Samarbejdsstruktur og rollefordeling trænes med fokus på handlemuligheder, pause, timeout, exit- og flugtstrategier samt assistance fra eksterne myndigheder og samarbejdspartnere.

Læs mere

SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

Tryghedstræning ved magtanvendelse med skånsomme teknikker og med en etisk og omsorgsfuld tilgang til borgeren. Teknikkerne er uden smertepåvirkning og er baseret på mindstemiddelsprincippet. Anvendelse af fysisk magt er altid absolut sidste udvej.

Læs mere

PSYKO-FYSISK TRÆNING

Institut for Sikkerhed er en del af De Psyko-Fysiske Konsulenter og kan med vores instruktører tilbyde Psyko-Fysisk Træning efter Den Psyko-Fysiske Metode.

Læs mere

EFTERVÆRN

KURSER OG KOMPETENCEUDVIKLING

REVIEW

Refleksion over og læring af hændelsen, hvor medarbejdernes klædes på med praktiske værktøjer og strategier til en lignende situation

Læs mere

Bestil VORES brochure

Når du rekvirerer vores brochure accepterer du samtidig, at få tilsendt vores nyhedsbrev, der sendes ud med jævne mellemrum. Du kan til enhver tid afmelde dette igen.

Vores målgrupper og specialområder

Vi kommer ud i hele Danmark, til Færøerne og til Grønland, og vores kunder er både
offentlige og private institutioner og virksomheder.

 • Sundhedsområder for somatiske hospitaler, afdelinger og klinikker
 • Sundhedsområdet for lægehuse og lægeklinikker
 • Skoler, specialskoler og inklusionsklasser
 • Åbne boformer, bosteder, institutioner og børnehjem
 • Hjemmeplejen, ældre- og demensplejen
 • Borgerservice og ydelsesafdelinger
 • Forsorgshjem og rusmiddelcentre
 • Krisecenter og kvindecentre
 • Specialområder for socialpsykiatri
 • Specialområder for autisme (ASF)
 • Specialområder for psykiatri og sikret psykiatri
 • Sikrede boformer, bosteder og institutioner
 • Chauffører ved personbil, taxa-, bus- eller togkørsel
 • Vagter, dørmænd og sikkerhedsmedarbejdere