UDVALGTE
REFERENCER

Tuesten Huse, Center for Botilbud, Aarhus Kommune

Tuesten Huse, Aarhus Kommune, har siden 2013 årligt afholdt kurser i samarbejde med SIKK Institut for Sikkerhed i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn. Kurserne er både for de faste medarbejdere, men også for timelønsansatte, vikarer og studerende.  

Botilbuddet Tuesten Huse er for borgere der er 18-65 år og har svære psykiske og sociale problemer.

 

Ledelsen på Tuesten Huse, Ann Lahner Refslund, Sinem Karaman og Kenneth Sandell Henriksen,  udtaler omkring de årlige kursusforløb:

1: Vi har udviklet os i samarbejdet med kurserne. Først havde vi brug for at skabe tryghed og tillid kollegaerne imellem til, at vi kunne komme ud af forskellige greb og fastholdelser. Det er vigtigt at vide hvad man kan og skal gøre, hvis situationerne bliver skarpe.

2: Vi har altid haft en procedure med at være 2 i kontakten, når en beboer havde det rigtig skidt. Vi måtte dog konstatere i kurserne, at vi ikke fik lavet interne aftaler imellem de 2 kollegaer der henvendte sig til beboere i mistrivsel – det er ikke tryghedsskabende. Ved hjælp af øvelser på kurserne, er vi blevet langt skarpere på rollefordelingen – det er tryghedsskabende for både medarbejdere og beboere.

3: Igennem rollespil på kurserne – opbygget ud fra cases fra egen praksis, har vi trænet skarpe situationer i et trygt miljø. På kurserne skabes en tryg feedbacksituation, hvor vi kan lære af de fejl og misforståelser der opstår i tilpassede situationer. Det er uvurderligt at skabe den læring i et læringsmiljø og ikke i virkeligheden.

4: Rollespil har været med til at skærpe vores samarbejdskultur, så vi positionerer os bedre i både fællesarealer og beboers lejligheder. Vi bevæger os langt mindre konfronterende, så både vi og borgerne altid har en exit mulighed. Det forebygger at vi og/eller beboerne havner i situationer vi har svært ved at se os ud af.

5: Via dialogerne imellem medarbejdere, leder og underviser på kurserne, bliver vi tydeligere på hvor organisationens reelle udfordringer ligger, så vi kan tage fat om det der virkelig fylder. Det kan være en særlig udfordrende beboer, eller samarbejdsrelationer der grundet misforståelser, eller utydelig forventningsafklaring skaber utryghed.

Kurserne planlægges og tilrettelægges hvert år i samarbejde med ledelsen og medarbejderne, hvor vi ser på de aktuelle problemstillinger og behov, som ændrer sig fra år til år, men samtidig er genkendeligt og skaber en ensartethed i tilgangen til borgeren. Herved får alle nye medarbejdere de samme kompetencer som deres kollegaer, og alle får vedligeholdt og udvidet kompetencerne.

Emnerne har fx været:

  • Forståelse af menneskelig adfærd i de forskellige arousalniveauer.
  • Relationens betydning i en konfliktsituation.
  • Samarbejdsstruktur og rollefordeling. Skaber en tydelighed i opgaven med borgeren og rollefordelingen sikrer et godt samarbejde i mødet med borgeren.
  • Low Arousal i et praktisk perspektiv.
  • Deeskalering i et praktisk perspektiv.
  • Fælles forståelse og samme grundlæggende viden omkring risikovurdering, risikoanalyse og udarbejdelse af fælles handleanvisninger tilpasset de forskellige arousal- og affektniveauer.
  • Juridiske aspekter.
  • Tryghedstræning med konkrete og praktiske værktøjer og strategier i mødet med borgeren.
  • Risikovurdering, risikoanalyse og udarbejdelse af handleanvisninger.
  • Efterværn (Læring og analyse).

Især review, case- og simulationstræning, hvor vi har trænet dagligdagssituationer og hændelser, hvor opgaven har været at samarbejde om at forebygge eller håndtere konflikten, deeskalere borgeren og hjælpe vedkommende med at genvinde selvkontrol, tryghed og trivsel, har fået meget ros af medarbejderne.

Du kan læse mere om den proces ledelsen og medarbejderne på Tuesten Huse har arbejdet med de sidste år for at forebygge og undgå konflikter ved, at følge dette link: www.voldsomudtryksform.dk.