TRYGHEDSPROFIL

– Risikoanalyse og profilering


En risikoanalyse og profilering af en borger skaber et fælles sprog og en fælles kultur omkring den problemskabende adfærd borgeren kan have, når denne er er utryg og i høj arousal- og stresstilstand.


Det grundlæggende arbejde i profileringen skaber et fælles fundament og en ensartet struktur for borgeren og for de handlestrategier der er gode at anvende, i konflikter og opkørte situationer med borgeren.


Formålet med profileringen af en borger, er at forudse hvad og hvornår aggression, selvskadende, eller voldelig adfærd kan forekomme.


Risikoanalysen og profileringen udfærdiges af en instruktør fra Institut for Sikkerhed, som faciliterer undervejs og vi benytter f.eks. følgende skemaer i udfærdigelse af profilen. 



Spørgeskema til beskrivelse af borgerens personlige profil.

Spørgeskema til beskrivelse af de forskellige arousal- og stressniveauer.

Døgnrytmeskema til beskrivelse f.eks. søvnrytme, vaner og rutiner.

Risikovurderingsskema til risikovurderingen af borgeren.

Mestringsskema til borgerinddragelse i risikovurderingen.



Centrale områder i risikoanalysen tager udgangspunkt i en forståelse af, at aggressiv adfærd er individuel og har et bestemt forløb. Vi beskriver det i fem faser.


Baseline er der, hvor borgeren har det bedst. Borgeren er i det grønne felt, sin komfortzone. Vi kalder det borgerens normaladfærd.

Triggerfasen er den fase, hvor borgeren har en adfærd der tyder på, eller viser en bevægelse væk fra baseline adfærden og eventuelt egne mestringsstrategier.

Optrapningsfasen er den fase, hvor borgeren afviger mere og mere fra baseline adfærden. Hvis der ikke gribes ind, vil afvigelsen blive stadig mere synlig og det vil blive vanskeligere at forhindre borgerens frustration, hvor aggressionsniveauet stiger og den enkelte bliver tiltagende frustreret eller aggressiv.

Krisefasen er den fase, hvor aggressionen bliver udadreagerende eller for nogles vedkommende selvskadende.

Helingsfasen er den fase, hvor aggressionen aftager og ender tilbage i baseline.



Har I brug for mere viden omkring hvad en TRYGHEDSPROFIL indeholder og om det er noget for jer, er I velkomne til at kontakte os HER flere informationer.


Vi kan sende jer vores folder og skemaer uden forpligtigelse, som beskriver metoden og indholdet nærmere, som også kan være til inspiration i jeres arbejde omkring risikovurderingen af en borger.