Arousal Profil & Guideline               (APG)


Et risikovurdering- og håndteringsredskab udviklet til den særligt udfordrende borger, beboer, elev eller ung. Har I en borger med særlige udfordringer, kan vi tilbyde at udfærdige en Arousal Profil & Guideline sammen med jer. Her vil I få konkrete anvisninger til forebyggelse og håndtering af daglige konfliktsituationer.


Mange af de trusler og voldsrelaterede arbejdsskader vi ser i eksempelvis kommunale tilbud til borgere, de psykiatriske afdelinger, i demens og ældreplejen, på specialskoler, opholdssteder, socialpsykiatriske bosteder og misbrugscentre, relaterer sig ofte til et lille antal af borgere.


Mennesker, som medarbejderne ofte beskriver som uforudsigelige og med mange og komplekse problemstillinger. I forhold til den forholdsmæssige lille gruppe af borgere, forsøges der mange og ressourcekrævende tiltag – desværre ofte uden den store effekt.


Pia Kielberg, psykolog, Center for Kompetence Udvikling, Region Midt, Anne Jensen, psykolog og udviklingskonsulent, og De Psyko-Fysiske Konsulenter, har i fællesskab udviklet en risikoprofil, APG, der på en og samme tid er et risikovurderingsredskab og en metode til at håndtere risikoen. Til forskel fra mange andre lignende redskaber fokuserer Arousal Profil og & Guideline dels på den unikke adfærd, der indikerer vold for det enkelte individ, og på udarbejdelse af nødvendige handlestrategier for håndtering af den aggressive eller selvskadende adfærd.


Metoden er inspireret af Kaplan og Whelers voldscirkel, men med inddragelse af andre anerkendte metoder, forskning, praktisk erfaring m.v., således at metoden er tilpasset dansk lovgivning og danske forhold i øvrigt. Medarbejderne oplever en større fælles forståelse, får fælles sprog og ensartede handlestrategier.


Centrale områder i APG tager udgangspunkt i en forståelse af, at aggressiv adfærd er individuel og har et bestemt forløb. Vi beskriver det i fem faser.  • Baseline er den fase, hvor den enkelte har det bedst


  • Triggerfasen og optrapningsfasen er de faser, hvor aggressionsniveauet stiger og den enkelte bliver tiltagende frustreret eller aggressiv


  • Krisefasen er den fase, hvor aggressionen bliver udadreagerende eller for nogles vedkommende selvskadende


  • Helingsfasen er den fase, hvor aggressionen aftager og ender tilbage i baseline.Ligeledes er anerkendelse af relationens betydning central i arbejdet med APG’en. Vi arbejder med relationen ud fra relationscirklerne, som beskriver og henviser til, at ethvert menneske indgår i forskellige relationer, til de mennesker de omgiver sig med.


Afhængig af relationen har vi forskellige perspektiver, forskellige udfordringer, forskellige belastninger og forskellige handlemuligheder i forhold til den enkelte borger.


For alle faser gælder det, at medarbejdernes observationer og erfaringer med borgeren i de forskellige faser, gør det muligt at identificere hensigtsmæssige handlestrategier for medarbejderne i forhold til at imødegå den aggressive eller selvskadende adfærd, så tidligt som det overhovedet er muligt.


APG giver medarbejderne mulighed for at identificere selv meget små og subtile tegn på frustration eller aggression, der ligger forud for vold eller selvskade, og sætter dem i stand til at handle hurtigt og relevant på disse tegn.


Det er afgørende for arbejdet med at udvikle hensigtsmæssige handlestrategier for medarbejderne, at der tages højde for, at handlestrategierne for medarbejderne vil være afhængige af, hvilken relation medarbejderen har til borgeren. Det vil sige, at enkelte medarbejdere kan have forskellige strategier for at nå det samme mål.


Strategierne består dels af psykologiske og pædagogiske strategier, og dels, hvor opholdsstedet, rammerne, lovgivningen og situationen, kræver det, af skånsomme fysiske teknikker og procedurer, i forhold til hvordan medarbejderne håndterer borgerens fysiske udadreagerende eller selvskadende adfærd.


Skånsom Magtanvendelse ved Den Psyko-Fysiske Metode er udviklet ud fra etiske principper omkring skånsomhed og med fokus på, at en magtanvendelse altid foregår ud fra mindstemiddelsprincippet, mindst mulig indgriben, med størst mulig sikkerhed for medarbejderne og borgeren. 


APG udfærdiges ved, at samle de medarbejdere der til dagligt har samvær med borgeren og arbejder med profilen under ledelse af en facilitator.


Facilitatoren skal især hjælpe medarbejderne med at fastholde fokus på de forskellige faser, samt understøtte, at medarbejderne via de konkrete beskrivelser får italesat den tavse og intuitive viden, de hver især besidder, så det bliver muligt at reflektere over og diskutere denne viden internt. Italesættelsen af den tavse og intuitive viden, samt anerkendelsen af relationens betydning for det man ser, danner grundlaget for beskrivelsen af borgeren i Arousal Profil & Guidelines.
Formål


APG vil altid tage udgangspunkt i en konkret borger og sværhedsgraden af de udfordringer og belastninger, der knytter sig til dette arbejde. Derfor kan forløbene være meget forskellige, i forhold til de ressourcer der skal bruges, og det er altid noget der aftales efter en konkret vurdering af jeres behov.


Et typisk APG forløb kan variere mellem en til tre dage, eventuelt med efterfølgende supervision. Der kan maksimalt være tolv deltagere i et APG forløb, der alle er tilknyttet den samme borger. Der skal være medarbejdere, der repræsenterer alle tidspunkter på døgnet hvor medarbejderne har kontakt med borgeren, med i forløbet.


Det aftales på forhånd, hvordan arbejdspladsen kan støtte op omkring arbejdet med APG, med fokus på implementering, forankring, opfølgning og ledelsesmæssig opbakning.
Anvendelse


Arousal Profil & Guidelines anvendes i dag af mange forskellige former for tilbud til borgere, beboere eller unge. Profilen anvendes blandt andet af psykiatrien i Region Nord, Region Midt, Region Syd og Region Sjælland på forskellige psykiatriske afdelinger. 


I Region Midt, Specialområde – Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge, har vi som et ud af flere steder, uddannet nøglepersoner i medarbejdergruppen til at varetage funktionen som facilitator på profilerne af de anbragte unge. 


Profilen anvendes også inden for demens- og ældreplejen, specialskoler og inklusion, institutioner og bosteder i socialpsykiatrien, opholdssteder eller misbrugscentre, m.v. i forskelligt omfang.
Kontakt


Kunne I tænke jer at høre mere omkring et APG forløb i forhold til en af jeres borgere eller har I spørgsmål til indholdet, er I altid velkomne til at rette henvendelse til os.


Vi tilstræber altid at følge vores princip om at etik, omsorg og sikkerhed skal være en del af konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. Et trygt arbejdsmiljø sikrer et trygt miljø for de mennesker jeres medarbejdere skal udvise pleje og omsorg for.


Vi udbyder Arousal Profil & Guideline i samarbejde med De Psyko-Fysiske Konsulenter.
Jylland og Fyn                                      


Kenneth Juel                                       

Telefon:                 +45 61 65 63 43

Email:                    kenneth@sikk.dkSjælland og Fyn


Per Wagner          

Telefon:                 +45 31 61 78 39

Email:                    per@sikk.dk